Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ Με βάση το ¶ρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14-11-2000 σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 23/06/2005, συνεδρίασε την 24/06/2005 προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως : 1. Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 2. Θεοφάνης Κούσουλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 3. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 4. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5. Χρήστος Αγορίτσας, Σύμβουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος 6. Βασίλειος Ηλιόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2010. Επισημαίνουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν τα ίδια (δεν υπήρξε αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο απλά μειώθηκε ο αριθμός τους από 9 σε 6) Συστάθηκε επίσης νέα ελεγκτική επιτροπή εσωτερικού ελέγχου η οποία αποτελείται από τα δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δηλαδή από τους κ.κ. Χρήστο Αγορίτσα, Πρόεδρο της επιτροπής, και τον κ. Βασίλειο Ηλιόπουλο, Μέλος αυτής. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 27/06/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΟΥΛΟΣ