Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετοχών εισηγμένης εταιρίας

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε συμπληρωματικά της ανακοινώσεως την 18/09/08 με την οποία γνωστοποιήθηκε η αγορά, στις 16/09/08, 16.913 κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, από τον Βασίλειο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και υπόχρεο πρόσωπο του Ν. 3340/2005, συναλλαγή για την οποία υποβλήθηκε το σχετικό έντυπο ΤR-1, ανακοινώνει με βάσει τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9,14 και 21) και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το ανωτέρω υπόχρεο πρόσωπο Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κατείχε την 16/09/2008 2.888.970 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι ποσοστού 23,54% που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση προς το επενδυτικό κοινό την 05/06/2008.