ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόσθετη σημείωση στις δημοσιευθείσες σημειώσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για :

Eπίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Η εταιρία ασφαλίζει τις απαιτήσεις έναντι πελατών μέχρι του 80% των υπολοίπων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της επισφάλειας το τελικό κόστος για την εταιρία ανέρχεται περίπου στο 20% της απαιτήσεως. Το υπόλοιπο ποσό εισπράττεται από την ασφάλεια και η απαίτηση εκχωρείται στην ασφαλιστική εταιρία.
Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε 1.438,089 € εκ των οποίων οι επίδικες είναι 1.320.007 € έναντι των επισφαλειών αυτών η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη 1.028,190 € η οποία κατά γραπτή γνωμοδότηση των Συμβούλων της Εταιρίας υπερκαλύπτει κατά πολύ τις τυχόν ζημίες από επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας. Τα αντίστοιχα ποσά για τον Όμιλο είναι οι επισφάλειες 1.852,383 € εκ των οποίων οι επίδικες απαιτήσεις είναι 1.637,891 € οι οποίες καλύπτονται με αντίστοιχες προβλέψεις 1.259,322 €.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Παρά το γεγονός ότι η εταιρία και ο όμιλος παρουσιάζουν ζημίες και δεδομένου ότι στους παρελθόντες φορολογικούς ελέγχους δεν υπήρξαν σοβαρές παραβάσεις για τις οποίες η Εταιρία να υποχρεωθεί σε καταβολή πρόσθετων φόρων πέραν του καταβαλλομένου ετησίως φόρου εισοδήματος η εταιρία και ο Όμιλος έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου που ανέρχονται για την Εταιρία 32.651 € και για τον Όμιλο 50.445 €.

Λοιπές προβλέψεις
Στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνονται μόνο οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που ανέρχονται σε 256.485 € για την Εταιρία και 300.112 για τον Όμιλο.