ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-18519 απόφαση της 31/12/2007 η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της οποίας η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών, από την μητρική εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Η απορρόφηση, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε σύμφωνα με τις από 18/12/2007 και 17/12/2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιριών, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2199/93 και την 23864/21-12-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφάνους ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ.