Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά τη θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης υπεγράφη την 3η Οκτωβρίου 2007, εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» την 5η Οκτωβρίου 2007 και της εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 4η Οκτωβρίου 2007 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007.Δεν απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση ούτε εκτίμηση της περιουσίας της απορροφούμενης σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθρο 78 παρ. 2.
Η απορρόφηση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» (απορροφώσα) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 78 ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-07 ( περίοδος 01.01-30.09.2007). Κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα συντελεσθεί και τυπικά η μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας της απορροφούμενης προς την απορροφώσα. Η απορροφούμενη εταιρία έχει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ευρώ (811.400) διαιρούμενο σε 811.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη και η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η απορροφώσα ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για την έκδοση αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφώσα εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης.
Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά την θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007. Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Απόκτηση μετοχών της θυγατρικής της «ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε.»

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει ότι στις 17.09.2007 απέκτησε (8.400) οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές της θυγατρικής της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε αντί 0,65 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος ευρώ 5.460. Ως εκ τούτου το ποσοστό που κατέχει η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε ανέρχεται σε 100% (έναντι 98,96 που ήταν προγενέστερα).

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι από 23 Αυγούστου 2007, νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, αναλαμβάνει η κ. Χαρακίδα Ιωάννα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Αναγνωστόπουλου. Η κυρία Χαρακίδα Ιωάννα είναι πτυχιούχος Oικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει την εξαγορά πακέτου μετοχών ( 279.622 μτχ.) της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε από την άλλη θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε έναντι ποσού 279.622 €. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευρυθμότερη λειτουργία των θυγατρικών και διευκολύνονται οι χειρισμοί για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων μας. Ιδιαίτερα η θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε θα ενισχύσει τη ρευστοτητά της προκειμένου να υλοποιήσει business plan που έχει καταρτίσει το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών της με τη διαφήμιση των προϊόντων της ( έτοιμα ενδύματα), την συνεργασία της, με νέους οίκους του εξωτερικού και την επέκταση των χονδρικών και λιανικών πωλήσεων σε βαλκανικές χώρες. Μετά την αγοραπωλησία αυτή η εταιρία μας θα κατέχει το 98% του κεφαλαίου της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ ΑΕ έναντι 64,50% που κατείχε προηγουμένως.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει την διακοπή του υποκαταστήματος της στους Σοφάδες Καρδίτσας, καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της που αναφέρονταν στο ιδιωτικό συμφωνητικό με λήξη 31/8/2006.

Σύμφωνα με το ¶ρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι από 20 Μαρτίου 2006, νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Παρασκευής Θεοδωροπούλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι ιδρύει υποκατάστημα στους Σοφάδες Καρδίτσας, σε μισθωμένο χώρο της θυγατρικής της εταιρίας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» (2ο χλμ. Εθν. Οδού Σοφάδων – Αθήνας) για τη δραστηριοποίηση της στην απευθείας αγορά σύσπορου βαμβακιού, το οποίο κατόπιν υπογραφή σχετικής σύμβασης που θα ισχύει μέχρι 31/08/2006 θα εκκοκκίζει στις εγκαταστάσεις της πιο πάνω θυγατρικής. Με τη δραστηριότητα αυτή, η εταιρεία σκοπεύει να καλύψει μέρος των αναγκών της παραγωγής τής σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) και εφόσον διαγνωσθούν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, να διευρύνει τον τζίρο της και με πωλήσεις εκκοκκισμένου βαμβακιού σε τρίτους.

Με βάση το Νέο Κανονισμό του Χ.Α. η εταιρία ανακοινώνει ότι έγινε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 – 2004 ο οποίος ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο 2005. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ποσού € 301.745,78 οι οποίες θα καταβληθούν σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2005. Τα ποσά των φορολογικών διαφορών αναλύονται ως εξής : Φ.Μ.Α.Π. : € 31.736,78 Φόρος υπεραξίας ακινήτων : € 9.580,00 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. : € 59,00 Φόρος εισοδήματος : € 260.370,00 Σύνολο: € 301.745,78

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 18.720 ιδίων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 10 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η μέση τιμή πώλησης των παραπάνω μετοχών ανήλθε σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κατώτερη τιμή πώλησης που είχε ορισθεί ήταν 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 39.710 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,345% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 10/11/2005 απόφασή του και σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προβεί στην πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η πώληση του συνόλου των 18.720 ως άνω ιδίων μετοχών θα διενεργηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 14.11.2005 έως και 31.12.2005. Ως κατώτατη τιμή πώλησης ορίστηκε το ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 10/11/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/06/2005 Η εταιρία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Ιουνίου 2005 επαναδημοσίευονται ορθώς σήμερα (18/10/2005) στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ. Οι λόγοι της επαναδημοσίευσης αφορούν σε αναστροφή των προσήμων στα κονδύλια του πίνακα ταμιακών ροών, για την καλύτερη κατανόηση τους από το επενδυτικό κοινό και για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τους λοιπούς πίνακες. Έγινε επίσης διόρθωση στο κονδύλι : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» του πίνακα ταμιακών ροών εταιρίας και ομίλου τα οποία διαμορφώνονται ως εξής : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΟΜΙΛΟΣ: 1.1.– 30.6.2005 : 639.491,07 από –1.825.101,77 1.1.– 30.6.2004 : -262.388,11 από –2.427.357,59 και «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΕΤΑΙΡΙΑ: 1.1. – 30.6.2005 : 573.677,28 από 603.861,96 1.1.– 30.6.2005 : -134.069,14 από 1.161.764,78 Η παραπάνω αλλαγή σε συνδυασμό με τις αναστροφές των προσήμων έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των κονδυλίων του «Συνόλου εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες» ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ : 1.1.- 30 6.2005 : 1.847.695,42 από –3.033.306,12 1.1.– 30.6.2004 : 1.953.932,58 από – 4.643.678,28 ΕΤΑΙΡΙΑ : 1.1. – 30.6.2005 : 628.571,97 από 548.967,27 1.1.– 30.6.2004 : 763.527,02 από 264.168,62 Οι διορθώσεις δεν μεταβάλλουν το σύνολο της «καθαρής αύξησης/(μείωσης) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου» και δεν είχαν καμία επίδραση στα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, στις αναλυτικές σημειώσεις των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και του ομίλου που έχουν δημοσιευτεί στο site της εταιρίας έγινε απάλειψη αρνητικών προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικό) και αναστροφή προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τα δημοσιευμένα συνοπτικά στοιχεία. Σας γνωρίζουμε ότι τα αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρίας και του ομίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση: www.nafpaktos-yarns.gr.

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων-Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 3/348/19-7-2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα του τύπου της 30/9/2005 που την κατατάσσουν σε λίστα επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν την περίοδο 1994-1999 αλλά έκλεισαν. Η Εταιρία μας όχι μόνο δεν έκλεισε αλλά από το 1999 και μετά αναπτύχθηκε. Η Εταιρία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για την ηθική ζημιά που προκλήθηκε από το ψευδέστατο και κατάπτυστο δημοσίευμα.

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων-Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 3/348/19-7-2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διαψεύει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της εφημερίδας ¨Αξία¨ στις 24/9/2005 που αναφέρεται σε δήθεν φήμες για πώληση της εταιρίας σε Κύπριο επιχειρηματία και γνωστοποιεί ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους διαπραγμάτευση.