Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : 1. Εγρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 575.505,10, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό € 476.447,56, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 99.057,54 από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 7.941.970,38 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 ευρώ η καθεμία. 2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο. 3. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού € 79.494,00 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2001 εις νέο» για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμιση ενέργειας. 4. Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Οι αγορές του παραπάνω αριθμού ιδίων μετοχών θα διενεργηθούν μεταξύ 1,5 Euro (κατώτατη τιμή) και 3 Euro (ανώτατη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : 1)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 2001. 2)Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο 3)Έγκριση σχηματισμού Ειδικού Αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών χρήσης 2001 εις νέο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας 4)Έγκριση αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους αξίας. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 17 Οκτωβρίου 2002 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27/6/2002 της εταιρείας εγκρίθηκαν : 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2001 (Θέματα 1ο και 2ο) . 2. Η διάθεση μερίσματος 0,1467 ευρώ / ανά μετοχή (Θέμα 3ο) 3. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (Θέμα 4ο) 4. Η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης του 2001 (Θέμα 5ο) 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικου Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2002 (Θέμα 6ο) 6. Η τροποποίηση του άρθρου 9 (§ 1) του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 7ο) 7. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του οποίου είναι οι εξής : α)Γεώργιος Πολύχρονος, β)Θεοφάνης Κούσουλας, γ)Δημήτριος Πολύχρονος, δ) Χρήστος Πανταζής, ε)Αικατερίνη Πολύχρονου, στ) Χρήστος Αγορίτσας, ζ)Βασίλειος Πολύχρονος, η) Δημήτριος Πάσσιος και θ)Αναστάσιος Πολύχρονος (Θέμα 8ο) 8. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται σε 7.366.465,28 ευρώ και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0.64 ευρώ η καθεμία με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Θέματα 9ο και 10ο) 9. Η διαφοροποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων σε σχέση με το τροποποιημένο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και η χρησιμοποίηση του αδιάθετου υπολοίπου των 660.124,58 ευρώ (224,9 εκατ. δρχ.) για κεφάλαιο κίνησης. (Θέμα 11ο) 10. Η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο(Θέμα 12ο) Για την Εταιρεία Πολύχρονος Γεώργιος

Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης68 kB  Board_Comments_2014-11-17.pdf 

Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης166 kB  Board_Comments_2014-05-28.pdf 

Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Σχόλια Δ.Σ. επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης281 kB  Board_Comments_2013-06-17.pdf 

A΄Στοιχεία και Πληροφορίες Άρθρων 26παρ.2β(α)(αα) και 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920

1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησής τους, σύμφωνα με τις ̟παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920(Άρθρο 26παρ.2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2190/1920)

Άρθρο 39παρ.2 «2. Με αίτηση μετόχων, ̟που εκ̟προσω̟πούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα ̟ πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες ̟πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες ̟πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ,μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης ̟που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 ̟ παράγραφο 3.»

Άρθρο 39παρ.2α «2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων ̟που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες ̟πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα ̟που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο !Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υ̟ποχρεωμένο να ̟προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων ̟που υποβάλλονται α̟πό τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.»

Άρθρο 39παρ.4 «4. Μετά α̟πό αίτηση οιουδήποτε μετόχου π̟ου υποβάλλεται στην εταιρεία ̟πέντε (5) τουλάχιστον ̟πλήρεις ημέρες ̟πριν α̟πό τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υ̟ποχρεούται να ̟παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο ̟που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, ̟που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ̟ ποσά που , κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε ̟παροχή ̟ προς τα πρόσωπα αυτά α̟πό οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω ̟περι̟πτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις ̟περιστάσε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ Με βάση το ¶ρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14-11-2000 σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 23/06/2005, συνεδρίασε την 24/06/2005 προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως : 1. Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 2. Θεοφάνης Κούσουλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος 3. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος 4. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5. Χρήστος Αγορίτσας, Σύμβουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος 6. Βασίλειος Ηλιόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2010. Επισημαίνουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν τα ίδια (δεν υπήρξε αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο απλά μειώθηκε ο αριθμός τους από 9 σε 6) Συστάθηκε επίσης νέα ελεγκτική επιτροπή εσωτερικού ελέγχου η οποία αποτελείται από τα δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δηλαδή από τους κ.κ. Χρήστο Αγορίτσα, Πρόεδρο της επιτροπής, και τον κ. Βασίλειο Ηλιόπουλο, Μέλος αυτής. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 27/06/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΟΥΛΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με βάση το ¶ρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε, της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας, στη συνεδρίαση του στις 1.03.2005 προέβη στην εκλογή ενός νέου εκτελεστικού μέλους στη σύνθεση του σε αναπλήρωση της κενής θέσης που δημιουργήθηκε λόγω του θανάτου του Χρήστου Πανταζή, Συγκεκριμένα εξελέγη ο κ. Δημήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, ως νέο εκτελεστικό μέλος. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε επικύρωση από την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στις 12.01.2005, αποφάσισε να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αναπλήρωση της κενής θέσης Συμβούλου που δημιουργήθηκε από τον αδόκητο θάνατο του Χρήστου Πανταζή. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν χρειάστηκε να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και η σύνθεση του (οκταμελής) παραμένει ως ακολούθως : 1. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 2. Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 3. Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος 4. Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 5. Αικατερίνη Πολύχρονου, χήρα Γεωργίου Πολύχρονου, Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 6. Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος 7. Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος 8. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος